HMONG ABC

Best Hmong Txiv Qeej From Thailand

Sold out.

CD, Hmong

Reed pipe instrument or qeej in Hmong is perhaps the most important musical instrument of the Hmong. Qeej is known for have exited with the Hmong for thousands of years. This CD contains 16 Hmong qeej as listed below: 

1. qeej plig; 2. qeej dav dub dav txho; 3. qeej rub rooj; 4. qeej liv nyug; 5. qeej nkauj nog; 6. qeej tub ntsuag; 7. qeej noob nrws; 8. qeej tsaug tsaug zog yuav mus pw; 9. qeej liv nyug quaj; 10. qeej siv yis; 11. qeej lam xab; 12. qeej niam liv nyug; 13. qeej ntiv dhia; 14. qeej tsis muaj kwv tij; 15. qeej ntsuag; and 16. qeej nyuj dab