HMONG ABC

Kab Ke Pam Tuag: Txheej Txheem

Paperback, 487 pages, 5.2x7.5, Hmong
by Patrimoine Culturel Hmong

This book is about the procedures of Hmong funeral rituals from the beginning to the end. The book of funeral songs is in a separate book. Please see "Kab Ke Pam Tuag: Cov Zaj."

Phau ntawv no yog qhia txog cov txheej txheem kab ke tuag thaum pib txog thaum xaus. Cov zaj cov haiv mas nws ho nyob rau nws ib phau ntawv lub npe hu ua "Kab Kev Pam Tuag: Cov Zaj."
 
Rooj ncauj lus ntawm phau ntawv no muaj li hauv qab no:
 • Thaum muaj ib tug neeg mob yuav tu siav
 • Thaum ib tug neeg tuag tu siav nrho lawm
 • Hauj lwm ntawm cov tub ncig thiab xyom cuab
 • Qhuab ke los yog taw kev
 • Tshuab qeej tu siav thiab hu nkauj tu siav
 • Kab ke tsa nees
 • Tej kab ke thiab hauj lwm nyob hauv lub caij pam tuag laug hnub laug hmo, txij li hnub tuag mus txog rau hnub sam sab
 • Hnub ua qhua txws
 • Hais xim los yog hais txiv xaiv
 • Kab ke thaum hlawv ntawv
 • Coj mus tawm nras los yog tshwm tshav
 • Thaum kwv mus txog tom ntxa
 • Txij thaum faus tus tuag mus txog rau peb hnub
 • Thaum puv ib tsug 13 hnub ua kab ke xi