HMONG ABC

Hmong Funeral Rituals (Kaab Mob Kev Tuag)

Paperback, 8.5x11, 534 pages, Hmong
by Chong Neng Nhiasue Khang


Written in Hmong, this book is about Hmong funeral rituals, as complete and traditional as it can possibly be.

Contents include:

1. Toom ntau tsuam txwv
2. Toom nub taag sim neej
3. Toom hu qhua
4. Toom taw kev
5. Toom tshuab qeej tu sa
6. Toom nee neeg
7. Toom tsaa qeej nruag
8. Toom taav ntshais
9. Toom taav su
10. Toom tsaus ntuj
11. Toom nub qhua txwg
12. Toom tua tsaj
13. Toom rau qhua moo
14. Toom ncej xub qeeg
15. Toom hlawv qhua ntawv
16. Toom lub rooj has xim
17. Toom qheb phaj
18. Toom kaab mob kev tuag
19. Toom cwb qhua
20. Toom nug tsaj
21. Toom cob kaus
22. Toom txais ku taus
23. Toom tug npua nas tsum
24. Toom aqua hu xyom cuab
25. Toom tsaws ntaaj
26. Toom qhua laug foom
27. Toom qhuab kom
28. Toom foom kom
29. Toom ua tsaug
30. Toom xaa cuag puj cuag yawm
31. Foom rua txiv coj xai
32. Faus ruj raus neev
33. Nkaug cwj
34. Toom tuam rooj
35. Toom xeem xyom
36. Toom nub saam saab
37. Toom haws plig
38. Toom tawm nraag
39. Toom sawv kev
40. Toom tog lug xi