HMONG ABC

Me Nyuam Zaj Yas Suab Hu Nkauj

This booklet contains eleven children songs for Hmong children and students, using American children's melodies. Song titles are: Rau Rau Rau Siab Kawm Ntawv; Cov Xim; Wb Yog Phooj Ywg; Mus Kawm Ntawv; Muaj Ib Tus Phooj Ywg; Koj Nyob Qhov Twg?; Ntxim Hlub Kawg Nkaus; Rau Siab Kawm Ntawv; Yog Koj Zoo Siab Thiab Koj Paub; Tsib Tus Me Nyuam Ua Si Ib Hnub; and Kuv Paub Lej.