HMONG ABC

Yaj Qua Tsev, Daim 2: Sab Nruab Nrog (Hauv Tsev)

DVD, Hmong
Hmoob Looj Mem
by Peter Lor


Narrated in Hmong, this DVD talks about fengshui inside the house. It has photos and illustrations to help explain where it is best to position one's house. A different DVD talks about fengshui around the house.


Daim DVD no hais txog mem toj rau yaj qua tsev uas yog qhia txog mem toj sab hauv lub tsev kom paub tias yus yuav teeb rooj tog thiab txaj chaw zoo li cas es mem toj thiaj zoo thiab pab tau yus txoj kev ua neej. Muaj Daim 1 yog daim qhia txog mem toj sab nraum lub tsev.