HMONG ABC

Tswv Yim Nplua Nuj: Xyaum Xav, Xyaum Coj, thiab Xyaum Nqis Tes Li Neeg Nplua Nuj!

Paperback, 199 pages, 6x9, Hmong
by Leo Vwj Neeb

Written or translated into Hmong, this book is to teach one to become rich.

Thaum hais txog kev nplua nuj lawm, leej twg los yeej ntshaw kom nplua nuj. Tej laus ib txwm piv txoj lus tias, "Xav muaj tsis xav pluag, xav ciaj tsis xav tuag." Tiam sis, cas txoj kev nplua nuj koj thiaj tsis ntsib li? Puas yog vim yus txoj hmoo phem, los yog, vim yus tsis tau laj kam zoo xwb? Puas yog vim yus kawm ntawv tsis siab, los sis, tsis txawj tsis ntse thiaj khwv tsis tau nyiaj txaus? Puas yog vim muaj tej yam yus ras tsis txog thiaj ua rau yus txom nyem ua luaj? Tej lus yuav teb koj yog nyob rau hauv cov nplooj ntawv hauv phau ntawv no ntag.

Yog koj xav tau thiab xav nyob lub neej nplua nuj, nyeem phau ntawv no kom tag thiab siv tej tswv yim hauv phau ntawv no, koj lub neej txom nyem tam sim no yuav tsum hloov xwb xwb! Tom qab koj nyeem tag, koj yuav yog ib tug neeg tshiab. Koj yuav muaj kev xav tshiab, yuav txawj coj nrog tus cwj pwm tshiab, thiab yuav txawj nqis tes li neeg nplua nuj.

Yog koj xav txom nyem, txhob nyeem phau ntawv no vim koj yuav tsis muaj caij nyoog mus ua koj tej laj kam.