HMONG ABC

The First Hmoob HTML and CSS Programming

Paperback, 8.5x11, 285 pages, Hmong
by Andrew Da Thor
ISBN: 978-1-4675-7782-3

Nyob rau hauv phau ntawv no muaj ntau yam tseem ntsiab xws li nram no:

  • HTML thiab CSS yog dab tsi
  • Muab duab los dhos rau daim program
  • Sau program ua form
  • Tso xim rau daim nab (background color)
  • Tso xim rau ntawm cov ntawv
  • Siv html cov code sau ua ib lub rooj (table)
  • Siv html tus code sau ua ib daim program tso nkauj thiab mauv vim
  • Muab ob peb daim programs lo frame ua ke ua ib daim program los yog website
  • Siv ob daim program los frame ua ke ua ib daim frame
  • Siv CSS thiab html cov codes los sau ua ib daim vev xaij