HMONG ABC

Kab Ke Pam Tuag: Cov Zaj

Paperback, 666 pages, 5.2x7.5, Hmong
by Patrimoine Culturel Hmong
 
This book contains all of the funeral songs from the beginning to the end, recommended to individuals who want to become a master of Hmong funeral rituals. Also see "Kab Ke Pam Tuag: Txheej Txheem."
 
Phau ntawv no yog phau qhia txog cov zaj cov haiv txog ntees tuag, pib zaj qhuab ke, cov zaj qeej, nkauj qeej, cov zaj hais xaiv, foom kom, mus txog rau nkauj sawv kev thiab lwm yam ntau heev. Phau ntawv no mas zoo rau cov uas yeej xav kom lawv paub zoo heev txog Hmoob cov zaj cov haiv ntawm lub ntees tuag. Cov txheej txheem mas nws nyob rau nws ib phau hu ua "Kab Kev Pam Tuag: Txheej Txheem."
 
Cov rooj hau lus hauv phau ntawv muaj li no:
 
 • Zaj qhuab ke, tus kws 1
 • Zaj qhuab ke, tus kws 2
 • Zaj qhuab ke, tus kws 3
 • Nkauj tus siav, tus kws 1
 • Nkauj tus siav, tus kws 2
 • Nkauj tus siav, tus kws 3
 • Nkauj tsa nees
 • Nkauj cob tsiag
 • Nkauj tshais
 • Nkauj sus, tus kws 1
 • Nkauj sus, tus kws 2
 • Nkauj hmo
 • Nkauj lam xab lam hmo
 • Nkauj hlawv ntawv
 • Nkauj tawm ras
 • Nkauj sawv kev
 • Cov zaj hu qhua, tus kws 1
 • Cov zaj hu qhua, tus kws 2
 • Cov zaj cob tshav ntuj
 • Zaj ua muaj phauj tsaug
 • Zaj tswm qeej tswm nruas, tus kws 1
 • Zaj tswm qeej tswm nruas, tus kws 2
 • Zaj txheeb qhua, tus kws 1
 • Zaj txheeb qhua, tus kws 2
 • Zaj txheeb xyom cuab
 • Zaj hais saub
 • Zaj ceeb tooom yuav tsum qhua
 • Zaj tswm qhuaq
 • Zaj tswm nkauj tswm nraug
 • Zaj phwb kev mob kev tuag
 • Zaj mus nrhaiv neeb nrhiav yaig kho
 • Zaj ceeb toom yuav hu qhua
 • Zaj hu txiv tuam pem
 • Zaj hu thiab cob rau txiv tuam pem
 • Zaj lwv txiv tuam pem
 • Zaj hu thiab ceeb toom
 • Zaj hu thiab cob
 • Zaj hu thiab cob rau muam phauj
 • Zaj hu thiab cob rau txiv dab laug
 • Zaj lwv los yog tsis kam lees
 • Zaj hais cob rau xeev txwj laug, tus kws 1
 • Zaj lwv los yog zaj lwg
 • Zaj hais cob rau xeev txwj laug, tus kws 2
 • Zaj lwv los yog zaj lwg
 • Zaj xeev txwj laug yig, tsis kam lees
 • Zaj hais cob rau txiv txiag
 • Txiv txiag hais taij plig thiab daim ntaub pua
 • Zaj teb rau txiv txiag
 • Zaj tsim qeej
 • Hais theem cob rau txiv qeej
 • Txiv qeej hais taij plig thiab hlua khi qeej
 • Zaj teb rau txiv qeej
 • Zaj hais cob rau txiv thwv
 • Zaj cob ko taus thaib cob nyuj rau txiv tuam pem
 • Zaj cob ko taus thiab cob nyuj, tus kws 1
 • Zaj cob ko taus thiab cob nyuaj, tus kws 2
 • Zaj txais hlua nyuj thiab nrom txiaj ntsig
 • Zaj ua tsaug rau cov nrom txiaj ntsig
 • Zaj ceeb toom rau txiv dab laug thiab xeev txwj laug
 • Zaj hais rau txiv tuam pem nrog cov luag tshav ntuj
 • Zaj tsaws ntaj tsaws hneev, thov raws plig
 • Zaj yig tsis kam raws plig
 • Zaj raws plig los yog zaj foom, tus kws 1
 • Zaj raws plig los yog zaj foom,t tus kws 2
 • Zaj foom kom, tus kws 1
 • Zaj foom kom, tus kws 2
 • Zaj foom kom, tus kws 3
 • Zaj foom kom, tus kws 4
 • Zaj taij kom
 • Zaj tuam rooj, tus kws 1
 • Zaj tuam rooj, tus kws 2
 • Piv txwv qhia tshuab qeej thiab ntaus nruas
 • Qeej tu siav, tus kws 1
 • Qeej tu siav, tus kws 2
 • Qeej tsa nees, tus kws 1
 • Qeej tsa nees, tus kws 2
 • Tshuab qeej cob tsiag
 • Tshuab qeej tshais
 • Tshuab qeej sus
 • Tshuab qeej hmo
 • Tshuab qeej tsa rog
 • Tshuab qeej xyuas xau
 • Cov zaj qeej noob nrws lam xab lam hmo
 • Tshuab qeej hauv qhua
 • Tshuab qeej laug hnub laug hmo
 • Tshuab qeej rub rooj
 • Tshuab qeej muab ncej xub qeeg
 • Tshuab qeej hlawv ntawv
 • Tshuab qeej tawm nras
 • Tshuab qeej cob nyuj
 • Tshuab qeej muab nyuj plig, tus kws 1
 • Zaj txiv qeej los foom ntawm qhov rooj
 • Tshuab qeej muab nyuj plig, tus kws 2
 • Zaj txiv qeej los foom ntawm qhov rooj
 • Tshuab qeej taug nyuj neev, tus kws 1
 • Tshuab qeej taug nyuj neev, tus kws 2
 • Rag qeej nas ncuav
 • Tshuab qeej sawv kev
 • Zaj qeej ntxuav muag
 • Kwv txhiaj rub rooj
 • Kwv txhiaj txiv tuag tseg niam
 • Kwv txhiaj niam tuag tseg txiv
 • Kwv txhiaj noj yeeb noj tshuaj
 • Kwv txhiaj dai tuag 1
 • Kwv txhiaj dai tuag 2
 • Kwv txhiaj niam txiv tuag tsev tub ki
 • Kwv txhiaj hluas nkauj tuag tseg hluas nraug
 • Kwv txhiaj hluas nraug tuag tseg hluas nkauj
 • Lus taum nraug tab tsis muaj nyab, tuag tej yas kab