HMONG ABC

Ua Tsaug Kuv Txiv (Hmoob Version)

Paperback, 42 pages, 8x10, Hmong
by Brian V. Xiong
ISBN: 978-1-64410-026-4

UA TSAUG KUV TXIV (sau ntawv Hmoob): Muaj ntau leej txiv nyob hauv lub ntiaj teb, tiam sis KUV TXIV, koj yog ib leej txiv zoo tshaj plaws. Txiv, ua tsaug rau koj txoj kev hlub uas koj muab rau kuv. Koj ua txhua yam rau kuv, tu kuv loj hlob, hlub kuv, thiab txhawb nqa kuv txhua yam.

Phau ntawv no muab rau txhua txhua leej txiv, UA TSAUG rau nej txoj kev hlub, txoj kev siab zoo, thiab qhia peb kom ua ib tug neeg zoo.