HMONG ABC

Kawm Ntawv Kom Nce Qeb Zoo

Paperback, 21 pages, 5.2x8.2, Hmong
by David Irving
ISBN: 0-9764090-2-X
Written in Hmong, this booklet was designed to help Hmong parents help their children succeed in education. 
Niam txiv kev cai tswj hwm los pab cov me nyuam. 7 qib uas yuav pab tau koj tus me nyuam txoj kev kawm ntawv.