HMONG ABC

The Call

CD, Hmong

10 songs: The Call/Kwvtij Moob; Shine Like a Star/Cile Lub Nub Qub; A Father's Example/Leejtxiv tug Yaamntxwv; Its Love/Yog Kev Hlub; Give/Muab; Number 1; Here Am I/Kuv Nyob Nuav; My Father/Kuv Txiv; At First Light/Thaum Lub Ntuj Kaaj; I Wish I Coud Dream About You/Kuv Xaav Ua Npausuav Txug Koj