HMONG ABC

Hmong Folk Tales Series

Paperback, 5.5x8.5, bilingual
11 books

This series has 11 titles of famous Hmong folk tales, simplified for young children and beginning ESL students. These 11 titles are:
1. The Beginning of the Word: How We Got Grain and Meat (Thaum Ntuj Tsim Teb Raug: Mov thiab Nqaij);
2. The Beginning of the World: the Sun and the Moon (Ntuj Tsim Teb Raug: Hnub thiab Hli);
3. Yob the Orphan (Yob Nraug Ntsuag);
4. The First Farmer: Why Farmers Have to Carry Their Crops (Thawj Tug Tub Ua Qoob Ua Loo);
5. The Woman and the Tiger (Tus Poj Niam thiab tus Tsov);
6. Ngao Njua and Shee Nab (Nkauj Ntsuab thiab Sis Nab);
7. The Monkeys and the Grasshoppers (Liab thiab Kooj Sib Ntaus);
8. Shao and His Fire (Saub thiab Hluav Taws);
9. The Orphan and Nia Ngao Zhua Pa (Txiv Nraug Ntsuag thiab Niam Nkauj Zuag Paj);
10. The Woodcutter, his Rooster and his Wife (Tus Neeg Txiav Taws, Nws tus Qaib thiab Nws Poj Niam); and
11. The Flood: Hmong Family Names (Dej Nyab Ntiaj Teb: Xeem Npe Hmoob).