HMONG ABC

Ntawv Hmoob Rau Me Nyuam Yaus

DVD, 70 mins, Hmong
by Hmongland

Produced by Yuepheng Xiong of Hmongland and Hmong ABC, this video is designed to teach Hmong to children or anyone interested in learning Hmong. It combines teaching, singing, and having fun so children will enjoy watching and learning. The two children songs translated and sung in Hmong in this video are Twinkle Twinkle Little Star and Old MacDonald Had a Farm. The teachers in this video are Hmong Thai movie stars and singers Viv Thao, Cong Thao, Nou Dai (Nraim) Thao, Kong Cheng Xiong, and The Tiger.

This video is the first of its kind in the history of the Hmong ever produced to teach Hmong to children in a fun and entertaining way. We plan to produce more of such educational videos so that our children will not lose our language and culture. We thank you for your support.

Tsim los ntawm Ywj Pheej Xyooj ntawm Hmongland thiab Hmong ABC, daim mauv vim no qhia ntawv Hmoob rau me nyuam yaus los yog cov uas nyiam kawm ntawv Hmoob. Nws muaj qhia ntawv, hu nkauj, thiab kev lom zem kom cov me nyuam nyiam saib thiab nyiam kawm mas lawv thiaj li yuav paub ntawv Hmoob. Ob zaj nkauj rau me nyuam yaus uas muab txhais thiab hu ua lus Hmoob yog zaj Ci Iab Ci Iab Hnub Qub Me thiab Yawg Hmoob Laus Muaj Ib Daim Teb. Cov xib fwb qhia ntawv yog Viv Thoj, Coob Thoj, Nuj Nraim Thoj, Koob Tsheej Xyooj, thiab Txiv Tsov.

Daim mauv vim no yog thawj thawj daim nyob hauv keeb kwm Hmoob uas peb tsim muaj los qhia ntawv Hmoob rau cov me nyuam. Peb npaj tsim ntau daim ntxiv rau tom ntej no kom peb cov me nyuam txhob poob peb cov lus thiab kab lis. Ua tsaug rau koj txoj kev txhawb nqa peb tus ntawv Hmoob thiab txhawb nqa Hmongland.