HMONG ABC

Khawv Koob: Hmoob Txuj Hmoob Siv Hmoob Tshuaj Hmoob Rhaub

Paperback, 88 pages, 5.5x8, Hmong
Second Edition 
by Zoov Yias Thoj Vwj Tuam Hwm
ISBN: 0-9723624-1-X


Written in Hmong, this is a book of Hmong "khawv koob," the first ever published in the history of the Hmong. It contains 60 khawv koob for treating various illnesses believed to be caused by evil spirits. Hmong believe that if an illness is not caused by a disease, then it is caused by an evil spirit that only khawv koob can cure. Khawv koob is a form of spiritual healing practice commonly used in Asia.

Khawv koob yog ib yam txuj uas Hmoob muaj thiab siv pab haiv neeg Hmoob los tau ntau txhiab xyoo lawm. Ntau yam mob yog tim kab mob uas yog tshuaj kho. Ib txhia mob kuj yog tim ntsuj plig thiab tim tej dab phem ua rau yus mob uas yog khawv koob thiaj li pab tau yus xwb. Hmoob ntseeg li no. Suav daws thiaj yuav tau kawm thiab khaws tej khawv koob no tsis pub kom ploj. Yuav luag txhua txhua tsev neeg Hmoob, tseem ceeb yog cov nyob rau toj roob hauv pes sab Esxias, yeej tau txais txiaj ntsim los ntawm tej khawv koob no ntau heev.

Phau no tej zaum yog thawj thawj phau khawv koob nyob hauv Hmoob li keeb kwm. Nyob hauv phau ntawv no, nws muaj 60 zaj khawv koob uas Hmoob niaj hnub siv, muaj cov zaj me li kuam kab ntsig chob, tshuab kub hnyiab, tshuab xua, tua rwj, tua phim nyum vais mus txog cov zaj khawv koob loj li khwb dej rau poj niam nchuav cev, kem dab tsog tsuag, daws dab txhij suam, huj lag si txuas nqaij txuas leeg thiab txuas txha, txi xwm kab, tsa txhiaj meej, qhib mem toj mem av, thiab tsa mem toj mem av.

Cov khawv koob hauv phau ntawv no yog Zoov Yias Thoj Vwj Tuam Hwm cov thiab nws yog tus sau. Zoov Yias yog ib tus kws khawv koob puag thaum hluas los thiab paub khawv koob ntau heev. Nws ntseeg tias muab sau ua phau ntawv tseg li no mas thiaj li yuav pab khaws tau Hmoob tej khawv koob no kom txhob ploj mus.

60 zaj khawv koob muaj li hauv qab no:

 1. Tsa Cim Xeeb
 2. Kuam Kab Ntsig Chob
 3. Tsis Tau Tuag Los Npau Suav Phem
 4. Tua Phim Nyum Vais
 5. Tshuab Qhov Muag Qaus
 6. Tshuab Qhov Muag Paug, Qhov Muag Los Kua
 7. Tshuab Kub Hnyiab
 8. Tshuab Kub Hnyiab thiab Kiav Txhab
 9. Tshuab Npuag
 10. Tshuab Ua Xua
 11. Thim Ceeb
 12. Tshuab Qhov Ntswg Los Ntshav
 13. Tshuab Mob Taub Hau
 14. Tshuab Kiv Qhov Muag
 15. Tshuab Dab Pog, Thim Dab Pog
 16. Nplawm Dab Tsog Tsuag, Nplawm Dab Txij Suam
 17. Tshuab Qa Hlav, Txhaws Caj Pas
 18. Tshuab Pob Ntseg Lag, Lag Ntseg
 19. Tshuab Pob Txha Ntses Daig Caj Pas
 20. Tsiaj Nrau Neeg, Tom Neeg, Tsis Hwm Tswv
 21. Tua Rwj, Tua Qog
 22. Thim Kub, Tshuab Me Nyuam Kub Cev
 23. Khi Khaub Hlab Rau Neeg Mob
 24. Khi Saw Nqeeb Los Yog Khi Cos Nqeeb
 25. Khi Dab Toob Nkeeg, Khi Dab Npaws Ua Daus No
 26. Khwb Ntsuj, Zais Ntsuj
 27. Khwb Dej Poj Niam Nchuav Cev
 28. Kem Dab Tsog Poj Niam Nchuav Cev
 29. Khwb Dab Tsog, Poj Niam Nchuav Cev
 30. Hlawv Roj Rau Dab Tsog, Poj Niam Nchuav Cev
 31. Khi Saw Nqeeb Quas Dab Tsog Poj Niam Nchuav Cev
 32. Hlawv Roj Quas Dab Tsog Tsuag
 33. Kem Dab Tsog Tsuag (Zaj Ib)
 34. Kem Dab Tsog Tsuag (Zaj Ob)
 35. Kem Dab Tsog Tsuag (Zaj Peb)
 36. Kem Dab Tsog Tsuag (Zaj Plaub)
 37. Kem Dab Tsog Tsuag (Zaj Tsib)
 38. Kem Dab Tsog Tsuag (Zaj Rau)
 39. Tshuab Qhov Txhab Tav Ntshav
 40. Khwb Ntsuj, Khwb Dab Toob Nkeeg
 41. Khwb Dab Toob Nkeeg, Khwb Dab Npaws
 42. Tshuab Mis Txhaws
 43. Tswm Ntuav, Tswm Plab
 44. Teem Kab Mob Hniav, Ntsia Kab Noj Hniav
 45. Huj Lag Si, Txuas Nqaij, Txuas Leeg, & Txuas Txha
 46. Hu Dab Fiv Yeem Pov Qoob Loo
 47. Fiv Yeem Pov Neeg Mob (Fiv Npua thiab Nyuj)
 48. Daws Dab Theev Kawv, Txhij Suam
 49. Thim Dab Tsog Tsuag
 50. Daws Dab Theev Kawv
 51. Daws Dab Txhij Suam
 52. Hu Dab Coj Thauj Tee
 53. Hu Plig Qhib Thwv
 54. Quas Dab Txhij Suam
 55. Tsuag Kua Mis Quas Dab Poj Ntxoog
 56. Tshuab Me Nyuam Qhov Ntswg Txhaws
 57. Txi Xwm Kab
 58. Tsa Txhiaj Meej
 59. Qhib Mem Toj, Qhib Looj Mem
 60. Tsa Mem Toj, Tsa Looj Mem