HMONG ABC

Discovering the Hmong Language: Teaching & Learning the Hmong Language, Culture & History

Paperback, 193 pages, 8.5x11, Hmong
by Patrick Txhim Vang
ISBN: 1-4243-2170-0

Discovering the Hmong Language is a Hmong textbook to teach and learn Hmong language, culture and history. This book has sold over thousands of copies to school districts, universities and individuals. This is the second edition with more information to enhance the learning. The first major chapter in this book is the Hmong writing containing the consonants, vowels and tone markers. The other two chapters are intended to continue the development of language and literacy through history and culture.

Phau ntawv no yog ib phau tsim los qhia thiab kawm ntawv, keeb kwm thiab txuj ci Hmoob. Yog ib phau sau tau zoo heev, tsim nyog txhua tus Hmoob yuav tau muaj ib phau los khaws cia qhia rau tej me tub me nyuam txog peb cov ntawv, keeb kwm thiab txuj ci Hmoob.