HMONG ABC

Ib Ntsais Muag

Paperback, 128 pages, 5.5x8.5, Hmong
by Patrick Txhim Vang

Thaum koj lub neej ploj zuj zus mus rau tim qab ntug, thaum nws poob hlov lawm, thiab tom qab tsaus ntuj lawm tiag, koj yuav ua li cas nyob nrog cov hmo ntuj. Ib Ntsais Muag yog Patrick Txhim Vang sau txog nws thiab nws tus poj niam Lisa nkawv txoj kev sib hlub, sib pab thaum pib mus rau thaum xaus thiab tom qab uas Lisa tau muab lawv cov niam tub ntsuag no pov tseg lawm. (This is the author personal journey novel).

Cia siab tias tom qab nej nyeem phau ntawv no tas, nej yuav khaws tau ib co tswv yim los pab nej rau yav tom ntej, vim ua neej nyob peb txhua tus ib leeg puav leej muaj ib daim lag zeb nyob rawv ntawm hauv pliaj.