HMONG ABC

Keeb Kwm Haiv Neeg Hmoob, 2nd Edition

Paperback, 167 pages, 6x9, Hmong
by Ya Po Cha
ISBN: 978-1-64410-043-1

Kev khaws Hmoob keeb kwm yog txoj hau kev uas yuav qhuab qhia rau tej mi tub mi nyuam kom lawv paub tias haiv neeg Hmoob yog dab tsi. Sawv daws yuav tsum kawm txog lub neej yav tas los kom ua rau peb to taub tias ua cas tiam no peb thiaj zoo li no es peb pom qab npaj rau lub neej yav tom ntej tias yuav ua li cas peb thiaj yuav zoo cuag luag.

ABOUT THE AUTHOR:
Yaj Pov Tsab (Npe laus yog Chav Kuam Tsab) yug nyob rau Nplog Teb. Nws tuaj rau teb chaws As Mis Kas thaum nws muaj 12 xyoos. Nws kawm tiav BA rau biochemistry hauv California State University, Fresno. Nws kawm tiav MA rau Bilingual Multicultural Education hauv California State University, Sacramento. Yaj Pov tau qhia ntawv Hmoob rau ntawm Luther Burbank High School hauv Sacramento txij li xyoo 2003 los lawm. Nws tau tshawb fawb thiab nyeem txog Hmoob keeb kwm los tau 20 tawm xyoo, thiab nws kuj tau mus ncig xyuas teb chaws Suav mus kawm txog Hmoob keeb kwm thiab noob neej.