HMONG ABC

Mivnyuas Kev Ntshaw

CD, Hmong music
by Nam Kxf. Tswv Kawm Yaaj

This is CD of Hmong Christian songs

Song Titles:

1. Hlub yeeb ncuab
2. Miv nyuas kev ntshaw
3. Ntuj tawg
4. Tso dlej num tseg
5. Mother's Day tsis muaj nam
6. Muaj nyaj ntau tso Vaajtswv tseg
7. Ua neej le npau suav
8. Laug tsis muaj nqes
9 - 16. Instrumental