HMONG ABC

Nco Qab Ntsoov Ua Vaj Tswv Tsaug

CD, Hmong
by Liaj Ia Muas

 

12 songs:

 1. nco ntsoov ua vaj tswv tsaug
 2. 12 tug thwm tim
 3. kuv paub tseem
 4. thaum nyob ntiaj teb
 5. tsis muaj leej twg
 6. hmo tswv yexus tshwm sim los
 7. muaj ib phau ntawv
 8. nrog yexus koom ib txoj sa
 9. tswv yexus lub npe
 10. qaum ntuj ntiaj teb
 11. vaj tswv tsim ib puas tsav yam
 12. vaj tswv tau xaiv kuv