HMONG ABC

Tsw Qab Thoj & Paj Ntsai Yaj Music Video Karaoke

DVD, Hmong
Volume 6
Music video Karaoke
by Tsw Qab Thoj


Ten songs:

1. kuv tus npau suav;
2. tuaj txog yav toj siab;
3. sib pab ua qav num;
4. kuv tseem yau yau;
5. txhob haus yaj yeeb;
6. tso kuv mus kawm ntawv;
7. qhuas peb tshaj lij;
8. muaj zaub thiab pob tsawb;
9. tsis muaj niam muaj txiv; and
10. lag ntseg dig muag