HMONG ABC

Txiv Tsawb rau Ob Leeg (Banana for Two)

Hardcover, 18 pages, 5.75X5.75, Bilingual
by Ellen Mayer and Ying-Hwa Hu
ISBN: 978-1-59572-863-0

Small Talk Books feature a young child and adult talking and having fun. In this story, their playful conversations enrich the child's understanding of how math is part of daily lifel 

Mama and her toddler turn an outing to the grocery store into a fun opportunity to talk, laugh, and learn a little about quantities. 

Hmong

Small Talk Books qhia txog txoj kev tham lus thiab ua si ntawn ib tug me nyuam thiab nws leej niam. Nyob hauv zaj dab neeg no, nkawv cov lus nkawv sib hloov ua ke qhia tus me nyuam txog cov lej.

Leej niam thiab nws tus me nyuam siv nkawv lub sij hawm tom kiab khw tham lus, luag, thiab kawm txog lej ua ke.