HMONG ABC

Ua Tsaug Kuv Niam

Paperback, 42 pages, 8x10, 2021
Written by: Dr. Brian V. Xiong

ISBN: 978-1-64410-019-6

UA TSAUG KUV NIAM (sau ntawv Hmoob): Muaj ntau leej niam nyob hauv lub ntiaj teb, tiamsi KUV NIAM, koj yog ib leej niam zoo tshaj plaws. Niam, ua tsaug rau koj txoj kev hlub uas koj muab rau kuv. Koj ua txhua yam rau kuv, yug kuv loj hlob, hlub kuv, thiab txhawb nqa kuv txhua yam.

Phau ntawv no muab rau txhua txhua leej niam, UA TSAUG rau nej txoj kev hlub, txoj kev siab zoo, thiab qhia peb kom ua ib tug neeg zoo.