HMONG ABC

Vaajtswv Lub Fwjchin

CD, Hmong music
by N. Kxf Tswv Kawm Yaaj and N. Sourivoos Yaaj

This is Hmong Christian songs

Song Titles:

1. Vaajtswv lub fwjchim
2. Thaum kuv tsis paub
3. Kev hlub tshwj xeeb
4. Puag nkaus koj
5. Cov ntseeg tsi sib hlub
6. Hlub taag sim neej
7. Caag tsi yog npau suav
8. Caw moog church
9 - 16. Instrumental