HMONG ABC

Yang Nia: From Mountaintop to the United Nations

Paperback, 6.5x9, 498 pages, Thai
by Issara ThawjNyiaj Yongsirisuk (Yang Nia)
ISBN: 978-616-582-843-7

 

“Yang Nia: From Mountaintop to the United Nations” is written in Thai about and by the first Hmong to work for the United Nations. It is full of colorful, unique photos of Hmong refugees throughout the world.

“Dreams make us go for our desires but support helps us to fight” is a life experience and belief.

Yang Nia was born in an extremely poor Hmong family on the top of a mountain in Chiang Mai Province, Thailand. He wore his first pair of shoes at the age of 13. Even though, he passed the entrance exam to study at Chiangmai University, he did not complete his study due to poverty. After working for a while, he studied at Ramkhamhaeng University and at Kingston University in England and attained a B.A. and a Master's degrees, respectively.

He has spent 38 years working with the United Nations in 10 countries on 3 continents, making him the world's first and longest serving Hmong in the United Nations.

He is married to Darunee Yangsirisuk and has two sons and a daughter (deceased in Croatia). His first son graduated with B.A. degree in U.S.A. The second son graduated with a B.A. degree with the second highest class honor (Magna Cum Laude) in Switzerland and was the first Hmong to receive a Swiss citizenship. Sometimes, his family of 4 were separated and stayed in 3 continents.

The book “Yang Nia: From Mountaintop to the United Nations" is an impressive story of a humble Hmong in Thailand, who fought patiently to obtain an education, escaped from the communist system, and includes his views on Hmong traditions. He also shares his work life experiences with the United Nations in 10 countries, and he has visited more than 70 countries.

The book “Yang Nia: From Mountaintop to the United Nations" will make you believe in the power of dreams and hope for the absolute best because we all have the ability to fight in our blood.


Hmoob translation:

Npe phau ntawv: Yaaj Nyaj: Lug Saum Toj Roob Sab Moog Rua Koom Hum Tsij Qaab Ntuj (United Nations).

Kev npau suav ua rua peb moog nrhav peb tej kev xaav yug xaav tau tabsis kev koom teg paab rua peb muaj zug tawm tsam.

Yaaj Nyaj yug rua huv ib tsev tuabneeg Hmoob txomnyem heev kws nyob sau ib lub rooj Sab rua huv lub xeev Tshees Maim, Thaibteb. Nwg tau rau nwg thawj Thawj nkawm khau lug rau thaum nwg muaj noob nyoog 13 xyoos. Txawm has tas , nwg Xeem tau moog kawm ntawv qib sab rua huv tsev kawm ntawv qib sab Chiangmai University, nwg kawm tsi tav vim yog kev pluag. Tom qaab kws moog ua haujlwm tau ib ntus lawm, nwg maam moog kawm nyob rua lub tsev kawm ntawv qib sab Ramkhamhaeng University hab huv lub tsev kawm ntawv qib sab Kingston University kws nyob rua lub tebchaws Askiv (England) hab tau txais dlaim ntawv tav BA hab dlaim ntawv tav Master’s degree, tau ntsej tau muag kawg.

Yaaj Nyaj tau siv 38 lub xyoos ua haujlwm rua Koom Hum Tsij Qaab Ntuj kws tau nyob rua 10 lub tebchaws kws nyob rua huv 3 thooj aav tebchaws, tau ua rua nwg yog peb Moob Nplajteb Thawj tug kws tau ua num (haujlwm) ntev kawg nyob rua lub Koom Hum Tsij Qaab Ntuj.

Nwg yuav nwg tug quas puj npe hu ua Darunee Yaajsirisuk (Maivtxos) hab muaj ob tug tub hab ib tug ntxhais (tau tso nplajteb tseg nyob rua huv lub tebchaws Croatia). Nwg tug tub hlub tau kawm ntawv tav hab tau txais dlaim ntawv BA nyob rua huv tebchaws Mekas. Tug tub thib ob tau txais dlaim ntawv tav BA hab tau txais ib qho yeeb Koob kws kawm tau ntawv zoo kws yog qhov yeeb koob thib ob kws sab tshaaj plawg nyob rua huv lub tsev kawm ntawv. Qhov yeeb koob ntawd hu ua Magna Cum Laude nyob rua lub tebchaws Switzerland hab yog thawj tug Moob kws tau txais xaam xaj Swiss. Qee ntug, nwg tsev tuabneeg ntawm 4 leej tau sib cais hab nyob hauv 3 thooj aav tebchaws.

Phau ntawv "Yaaj Nyaj: Lug Saum Toj Roob Sab Moog Rua Koom Hum Tsij Qaab Ntuj “yog ib zaaj lug nruag kws zoo kawg nkaus ntawm ib tug tuabneeg Moob kws tsws muaj fwjchim le nyob rua hauv Tebchaws Thaib, kws tau ua sab ntev tiv txuj kev txomnyem kuam tau kawm ntawv, tswv tebchaws ntawm txujcaiv communist, thab has txug cov kev xav txog Moob kab lis kev cai, ua haujlwm rua Koom Hum Tsij Qaab Ntuj (United Nations) huv 10 lub tebchaws, thab nwg tau moog ncig tebchaws ntau dlua le 70 lub tebchaws. Phau ntawv "Yaaj Nyaj: Lug Saum Toj Roob Sab Moog Rua Koom Hum Tsij Qaab Ntuj“ yuav ua rua koj ntseeg koj lub zug ntawm kev npau suav thab ca sab has tas peb txhua txhua leej yeej muaj peev xwm lug tawm tsam kws nyob huv peb cov ntshav.