HMONG ABC

Tshuaj Mob Plab Kiav Txhab (Ulcer)

Tshuaj mob plab kiav txhab, plab to los yog lus Askiv hu ua ulcer. Pob tshuaj no yog ib pob tshuaj zoo heev. Yog koj muaj mob plab kiav txhab los yog ulcer uas ua rau koj lub plab nchi nchi, tshaib plab heev los tsis tau, noj tsau heev los tsis tau, txhob tag kev cia siab. Coj pob tshuaj no mus rhaub haus yuav pab tau koj. Ua ob rau peb zaug rhaub haus. Rhaub rhaub kom cov tshuaj tsuag mam li pov tseg.

Tshuaj ntsuab Hmoob yog ib co tshuaj zoo heev uas peb yeej siv cawm peb haiv neeg los tau ntau txhiab xyoo. Nyob rau ntawm Tshuaj Ntsuab Hmoob no peb nrhiav tib co tshuaj zoo thiab muaj npe heev los pab suav daws kho mob nkeeg.