HMONG ABC

Tshuaj Pleev Pob Khaus (Tshuaj Khib Kaj)

Lub tshuaj no zoo heev rau pob khaus, txob, txhab txiag los yog khib kaj li lus Nplog hais. Ntau tus neeg hais tias lawv tej tshuaj tom tsev kho mob yeej pleev tsis ntxim los lub tshuaj Lao Fu Zi no yeej pab tau lawv cov mob zoo. 

Ntau tus neeg kuj siv pleev zuam tom los kuj zoo heev.