HMONG ABC

Tshuaj Mob Raum & Phob Vog

Tshuaj mob raum thiab phob vog ntawm tes taw los yog ntsej muag. Pob tshuaj no yog ib pob tshuaj zoo heev. Yog koj muaj mob raum thiab phob vog, los yog raum cia li tsis muaj zog lawm, txhob tag kev cia siab. Coj pob tshuaj no mus rhaub haus yuav pab tau koj. Ua ob rau peb zaug rhaub haus. Rhaub rhaub kom cov tshuaj tsuag mam li pov tseg.

Tshuaj ntsuab Hmoob yog ib co tshuaj zoo heev uas peb yeej siv cawm peb haiv neeg los tau ntau txhiab xyoo. Nyob rau ntawm Tshuaj Ntsuab Hmoob no peb nrhiav tib co tshuaj zoo thiab muaj npe heev los pab suav daws kho mob nkeeg.